Our Partners

Inova Logo RGB_USE THIS ONE

Inova Consultancy Ltd (UK) provides a flexible consultancy service that responds to the needs of organisations and individuals internationally in the area of diversity, equal opportunities and entrepreneurship. Inova has specialist experience in the development and delivery of coaching and mentoring programmes in the UK and on an international level for women in a range of fields, including entrepreneurship, management and STEM. In 2013, Inova led a European project (TRUTH) alongside The Sheffield College which developed innovative, online training for frontline workers, to raise awareness of Human Trafficking.

Inova’s employees and associates combine experience and qualifications in organisational development, psychology, mentoring and coaching in addition to bringing in best practice from across Europe to assist organisations and individuals in the field of personal and business development.

Inova ráðgjafarfyrirtækið veitir sveigjanlega ráðgjafaþjónustu sem bregst fljótt við þörfum stofnana, fyrirtækja og einstaklinga á sviði fjölmenningar, jafnra tækifæra og frumkvöðlastarfs. Inova hefur sérhæft sig að þróa og veita markþjálfun í Bretlandi og hefur unnið með mörgum samstarfaðilum í Evrópu í ýmsum verkefnum.  Árið 2013 leiddi Inova Evrópuverkenfi sem kallaðist TRUTH ásamt háskólanum í Sheffield en það snerist um að þróa námsefni á netinu til að vekja athygli á mansali.

Starfsfólk Inova hefur mikla þekkingu í  skipulagsþróun, sálfræði,  markþjálfun og handleiðslu og nýta þau ýmis fyrirmyndar verkefni til að aðstoða stofnanir og einstaklinga í að þróa hæfni og færni bæði persónulega og á sviði viðskiptaþróunar.

 

Η Μικρο-Μεσαία Επιχείρηση Inova Consultancy Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) ειδικεύεται στην παροχή ευέλικτων συμβουλευτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες οργανισμών και ιδιωτών διεθνώς στους τομείς της διαφορετικότητας, των ίσων ευκαιριών και της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, διαθέτει πείρα και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και τη διεξαγωγή προγραμμάτων προσωπικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε διεθνές επίπεδο για γυναίκες σε ποικίλους τομείς, όπως η επιχειρηματικότητα, η διοίκηση επιχειρήσεων και τα επιστημονικά πεδία του STEM. Το 2013, η Inova ήταν επικεφαλής του ευρωπαϊκού έργου TRUTH σε συνεργασία με το Sheffield College, το οποίο ανέπτυξε ένα καινοτόμο online πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματίες «πρώτης γραμμής» με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (trafficking).

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της Inova συνδυάζουν υψηλά προσόντα και μακρά πείρα στην οργανωσιακή ανάπτυξη, την ψυχολογία και την προσωπική και συμβουλευτική καθοδήγηση. Παράλληλα, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη παραδείγματα καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη με σκοπό την ενίσχυση οργανισμών και ιδιωτών στον τομέα της προσωπικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης.

Inova Consultancy Ltd (Jungtinė Karalystė) teikia lanksčias konsultavimo paslaugas, atitinkančias tarptautinių organizacijų ir asmenų poreikius įvairovės, lygių galimybių ir verslumo srityse. Inova turi specialios patirties kuriant ir įgyvendinant ugdomojo vadovavimo (koučingo) ir konsultavimo programas moterims įvairiose srityse, įskaitant verslumą, valdymą ir STEM tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu. 2013 metais Inova kartu su Šefildo koledžu vadovavo Europos projektui TRUTH, kurio metu buvo sukurti inovatyvūs internetiniai mokymai kompetetingiems darbuotojams, siekiant didinti sąmoningumą apie prekybą žmonėmis.

Organizacijos Inova darbuotojai ir partneriai tarpusavyje derina patirtį ir kvalifikacijas, susijusias su organizacine plėtra, psichologija, konsultavimu bei ugdomuoju vadovavimu (koučingu), kad būtų galima parengti geriausią praktiką visoje Europoje, siekiant padėti asmenims ir organizacijoms asmeninio tobulėjimo ir verslo plėtros srityse.

KMOP

KMOP is one of the oldest Greek NGOs with more than 35 years of accumulated experience in the provision of services to disadvantaged groups. KMOP’s main areas of expertise include social welfare and health, employability and human rights protection, scientific research and the development of know-how in social policy issues.

Apart from direct provision of services through decentralised community based facilities (Three Group Houses and one Day Care Centre for mentally ill as well as counseling centers in various towns) KMOP is also actively involved in both national and EU/international projects addressing social issues particularly focusing on low-skilled youth and long term unemployed, victims of violence and trafficking, disabled, elderly, migrants and minorities.

KMOP er ein af elstu félagasamtökum í Grikklandi með yfir 35 ára reynslu í þjónustu við félagslega illa stadda hópa. Sérhæfing KMOP felst meðal annars í félagslegri velferð og heilsu, starfshæfni og að vernda mannréttindi, að vinna að rannsóknum og að þróa þekkingu varðandi félagslegar stefnur.

KMOP er virkt í ýmsum verkefnum á landsvísu en einnig á Evrópuvísu með þátttöku í ýmsum verkefnum er snúa að sérhæfingu sinni í félagslegum málefnum, með sérstaka áherslu á ungt fólk með litla hæfni, langtíma atvinnulausa, fórnarlömb ofbeldis og mansals, fatlaða, eldra fólk og innflytjendur.

Το ΚΜΟΠ είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές ΜΚΟ με πάνω από 40 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το ΚΜΟΠ εστιάζει στην κοινωνική ευημερία και την υγεία, στην απασχολησιμότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επιστημονική έρευνα και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Το ΚΜΟΠ λειτουργεί 3 μονάδες διαβίωσης – οικοτροφεία ατόμων σε νοητική στέρηση και ένα Κέντρο Ημέρας, που παρέχουν υπηρεσίες ολοκληρωμένου χαρακτήρα, με σκοπό την αποφυγή του στιγματισμού των ωφελουμένων. Επιπλέον, το ΚΜΟΠ συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και ευρωπαϊκά / διεθνή προγράμματα που αφορούν κοινωνικά θέματα, εστιάζοντας σε νέους χαμηλών προσόντων, σε μακροχρόνια ανέργους, στα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στους ηλικιωμένους, στους μετανάστες και τις μειονότητες, κ.ά.

KMOP yra viena seniausių Graikijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, sukaupusi daugiau nei 35 metų patirtį teikiant paslaugas nepalankioje padėtyje esančioms grupėms. Pagrindinės KMOP veiklos sritys: socialinė gerovė ir sveikata, įsidarbinimo galimybės ir žmogaus teisių apsauga, moksliniai tyrimai bei mokėjimas spręsti su socialine politika susijusias problemas.

KMOP teikia tiesiogines paslaugas per decentralizuotas bendruomenines paslaugas (trys bendruomenės namai, vienas dienos centras psichikos sutrikimų turintiems žmonėms bei įvairiuose miestuose esantys konsultaciniai centrai) bei aktyviai dalyvauja tiek nacionaliniuose, tiek ES/tarptautiniuose projektuose, skirtuose socialinėms problemoms spręsti, ypač daug dėmesio skiriant žemos kvalifikacijos jaunimui ir ilgalaikiams bedarbiams, asmenims, nukentėjusiems nuo smurto ir prekybos žmonėmis, neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms, migrantams ir mažumoms.

SIF

Social Innovation Fund (Lithuania) is a non-governmental organisation, established in 1994 to assist adults to make positive changes in their life through the provision of educational opportunities, social support, information and advice.

Since its establishment the Social Innovation Fund has worked with different socially disadvantaged groups (women survivors of domestic violence, unemployed, disabled, single parents, people in remote areas, immigrants,) who have fewer opportunities in the society and the labour market. SIF pays special attention to unemployed women aiming to address the issues of their social exclusion increasing their self-confidence, and assisting them to develop the basic competences and as a result enhancing their employment opportunities. SIF offers guiding, coaching and mentoring services as well as training aimed at successful integration of disadvantaged people into society and the labour market.

Social Innovation Fund (Lithuania) eru félagasamtök sem hafa það markmið að aðstoða fullorðið fólk í að gera jákvæðar breytingar á sínu lífi með því að bjóða upp á ýmis menntunartækifæri, félagslegan stuðning, upplýsingar og ráðgjöf.  

Stofnunin hefur unnið með ýmsum félagslega veikum hópum s.s. konum sem upplifað hafa heimilisofbeldi, atvinnulausum, fötluðum, einstæðum foreldrum, fólki í dreifðum byggðum og innflytendum, en þessir hópar hafa oft færri tækifæri í samfélaginu og á vinnumarkaði.   SIF beinir sjónum sínum sérstaklega að atvinnulausum konum með það að markmiði að beina athygli að félagslegri útilokun þeirra. Þannig er markmiðið að efla sjálfstraust og að aðstoða þær við að þróa ýmsa grunnhæfni og efla þannig starfshæfni og möguleika á vinnumarkaði.   SIF býður uppá markþjálfun og handleiðslu sem og ýmiskonar þjálfun og námskeið fyrir markhópa sína.

Το Social Innovation Fund (SIF) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό να βοηθήσει τους ενήλικες να επιδιώξουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους μέσω της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών, κοινωνικής υποστήριξης, παροχής πληροφοριών και συμβουλευτικής.

Από την ίδρυσή του, το Social Innovation Fund έχει ασχοληθεί με ποικίλες μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες (π.χ. γυναίκες που επέζησαν από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, άνεργοι, άτομα με αναπηρίες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, μετανάστες κά) που έχουν λιγότερες ευκαιρίες ένταξης στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Επίσης, λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τις άνεργες γυναίκες με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και βοηθώντας τες να αναπτύξουν τις βασικές τους ικανότητες και κατ’ επέκταση, να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για απασχόληση. Ακόμη, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και προσωπικής καθοδήγησης καθώς και προγράμματα κατάρτισης που αποβλέπουν στην επιτυχή ένταξη των μη προνομιούχων ατόμων στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Socialinių inovacijų fondas (Lietuva) yra 1994 metais įkurta nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas – padėti suaugusiems žmonėms pakeisti savo gyvenimą teigiama linkme per švietimą, socialinę paramą, informavimą ir konsultavimą. 

Nuo pat įkūrimo Socialinių inovacijų fondas dirba su įvairiomis socialiai pažeidžiamomis žmonių grupėmis (smurtą artimoje aplinkoje patyrusiomis moterimis, bedarbiais, neįgaliaisiais, vienišais tėvais, atokiose vietovėse gyvenančiais žmonėmis, imigrantais), kurios turi mažiau galimybių integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Ypatingą dėmesį SIF skiria darbo neturinčioms moterims: organizacija siekia spręsti šių moterų socialinės atskirties problemas, skatinti jų pasitikėjimą savimi bei padėti joms tobulinti pagrindines kompetencijas, siekiant padidinti darbo neturinčių moterų įsidarbinimo galimybes. SIF siūlo vadovavimo, ugdomojo vadovavimo (koučingo) ir konsultavimo paslaugas bei mokymus, skirtus sėkmingai socialiai pažeidžiamų žmonių integracijai į visuomenę ir darbo rinką.

VMST

The Directorate of Labour (Public Employment Services, PES), Iceland, manages the employment services in the country, providing counselling and employment services as well as providing courses and various activities for unemployed people. PES also delivers specific services to entrepreneurs through various projects for unemployed people.  All those who are seeking work can get assistance and practical advice, free of charge, from counsellors in their job search. The emphasis is placed on empowering each individual and to provide him or her with an edge in the labour market.

The Directorate of Labour is also responsible for assisting refugee’s job searches and the Directorate of Labour has prepared a special educational program for employers and consultants about the various details of refugees. It contains a checklist and detailed booklet which among other things, explains the legal status of refugee’s and how employers can make the individuals feel welcome in their new work place. The Directorate of Labour offers courses to refugee’s, including:

 • Courses in Icelandic
 • License to drive
 • License to control industrial machinery
 • Job search in English
 • Work related measures
Vinnumálastofnun heyrir undir velferðarráðherra og fer m.a. með yfirstjórn vinnumiðlunar í landinu og daglega afgreiðslu Atvinnuleysistryggingasjóðs,  Fæðingarorlofssjóðs, Ábyrgðarsjóðs launa auk fjölmargra annara vinnumarkaðstengdra verkefna.

Vinnumálastofnun starfar samkvæmt lögum nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir og lögum nr. 54/2006 um Atvinnuleysistryggingar, ásamt því að fara með framkvæmd fjölmargra annarra laga.  Markmið laganna um vinnumarkaðsaðgerðir er að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði, auk þess sem lögunum er ætlað að stuðla að jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir vinnuafli í landinu.

Vinnumálastofnun rekur níu þjónustuskrifstofur í kringum landið auk þriggja smærri útibúa, þar sem veitt er öll almenn þjónusta við atvinnuleitendur, skráning, mat á færni, ráðgjöf og úrræði og vinnumiðlun auk samvinnu við aðra þjónustuaðila um úrræði og vinnumarkaðs-aðgerðir.

Velferðarráðherra skipar  tíu manna stjórn Vinnumálastofnunar að fengnum tilnefningum til fjögurra ára í senn, sem skal hafa eftirlit með rekstri og starfsemi stofnunarinnar. Þá skipar velferðarráðherra sjö manna svæðisbundin vinnumarkaðsráð sem skulu vera hlutaðeigandi þjónustustöð Vinnumálastofnunar til ráðgjafar um skipulag og val á vinnumarkaðsúrræðum.

Meðal verkefna Vinnumálastofnunar er að:

halda skrá yfir laus störf sem í boði eru á landinu öllu, miðla upplýsingum um laus störf til atvinnuleitenda og veita þeim aðstoð  við að finna störf við hæfi og aðstoða atvinnurekendur við ráðningu starfsfólks og veita þeim upplýsingar um framboð á vinnuafli,

annast skráningu atvinnulausra, útreikninga og greiðslu atvinnuleysisbóta,

annast skipulag vinnumarkaðsúrræða, s.s. námskeiða, starfsúrræða, ráðgjöf, námsúrræða og atvinnutengdrar endurhæfingar. Þjónusta ráðgjafa Vinnumálastofnunar skal miðast við einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins atvinnuleitanda. Vinnumálastofnun ber að leggja mat á vinnufærni atvinnuleitanda þegar hann sækir um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum.  Á grundvelli matsins er gerð áætlun um atvinnuleit hans og þátttöku í viðeigandi vinnumarkaðsúrræðum eða honum leiðbeint um aðra þjónustu ef þörf er talin á,

halda utan um og afla upplýsinga um atvinnuástand, atvinnuleysi og atvinnuhorfur frá einstökum landshlutum. Einnig fylgist Vinnumálastofnun með samsetningu vinnuaflsins í landinu, kannar reglubundið mannaflaþörf og framtíðarhorfur í atvinnugreinum og miðlar upplýsingum um atvinnuástandið í landinu, annast útgáfu atvinnuleyfa og skráningu útlendinga á íslenskum vinnumarkaði og starfsmannaleigum.

Η Διεύθυνση Εργασίας (Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης), της Ισλανδίας, διαχειρίζεται τις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας. Ακόμη, προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και απασχόλησης καθώς επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και ποικίλες δραστηριότητες για ανέργους. Πέραν αυτού, οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε επιχειρηματίες μέσω της υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων για ανέργους.  Όλοι όσοι αναζητούν εργασία, μπορούν να λάβουν δωρεάν βοήθεια και καθοδήγηση από συμβούλους απασχόλησης. Επικεντρώνεται στην προσωπική ενδυνάμωση των συμβουλευόμενων και προσπαθεί να τους δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

 

Επιπλέον, η Διεύθυνση Εργασίας είναι ο αρμόδιος φορέας που παρέχει βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας των προσφύγων. Για τον σκοπό αυτό, έχει καταρτίσει ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εργοδότες και συμβούλους με θέμα διάφορες λεπτομέρειες που αφορούν τους πρόσφυγες. Περιλαμβάνει μία λίστα καθηκόντων και ένα αναλυτικό εγχειρίδιο στο οποίο, μεταξύ άλλων, περιγράφεται λεπτομερώς το νομικό καθεστώς των προσφύγων και τρόποι με τους οποίους οι εργοδότες μπορούν να κάνουν τα άτομα αυτά να νιώσουν ευπρόσδεκτα στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον. Η Διεύθυνση Εργασίας προσφέρει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα στους πρόσφυγες, όπως:

 • Μαθήματα ισλανδικής γλώσσας
 • Μαθήματα για δίπλωμα οδήγησης
 • Άδεια χειρισμού βιομηχανικών μηχανημάτων
 • Αναζήτηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα
 • Μέτρα που αφορούν την εργασία
Darbo direktoratas (viešosios įdarbinimo tarnybos, VĮT), esantis Islandijoje, vadovauja šalies įdarbinimo tarnyboms, teikia konsultavimo ir įdarbinimo paslaugas bei veda kursus ir įvairius užsiėmimus bedarbiams. VĮT taip pat teikia konkrečias paslaugas verslininkams per įvairius bedarbiams skirtus projektus. Visi dirbti norintys asmenys gali nemokamai gauti konsultacijas ir patarimus, kurie jiems padės ieškant darbo. Pagrindinis direktorato tikslas – įgalinti kiekvieną asmenį ir parodyti jam, jog jis turi pranašumą darbo rinkoje.

Darbo direktoratas taip pat yra atsakingas už pabėgėlių įdarbinimą – padeda jiems ieškoti darbo. Darbo direktoratas yra parengęs specialią mokymo programą darbdaviams ir konsultantams, kurioje yra aptariamos įvairios au pabėgėliais susijusios detalės. Į šią mokymo programą įeina kontrolinis sąrašas ir išsamus lankstinukas, kuriame, be kitos informacijos, yra nurodytas pabėgėlio teisinis statusas bei paaiškinama, kaip darbdaviai gali padėti asmenims gerai jaustis naujoje darbo vietoje. Darbo direktorate pabėgėliams yra siūlomi šie kursai:

 • islandų kalbos kursai;
 • vairavimo kursai;
 • pramoninių mašinų valdymo kursai;
 • darbo paieška anglų kalba;
 • su darbu susijusios priemonės.